Cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách ở huyện Phù Cát

Quản trị viên 17/07/2018 Giảm nghèo và an sinh xã hội
Thời gian qua, các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã từng bước đáp ứng nhu cầu vay của nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Phù Cát, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Thời gian qua, các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã từng bước đáp ứng nhu cầu vay của nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Phù Cát, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Nhiều hộ nghèo vay vốn NHCSXH huyện Phù Cát để nuôi bò lai đã thoát nghèo.

Để hỗ trợ cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, tại 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đã thành lập Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo, bố trí một điểm giao dịch cố định, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo trực tiếp vay vốn không qua cấp trung gian; đồng thời nâng cao hiệu quả cho vay và quản lý các nguồn vốn bằng việc ủy thác từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội.

Hiện có 4 tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện là cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ và Đoàn Thanh niên; 72 tổ chức hội, đoàn thể cấp xã trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ ủy thác gắn với 336 tổ tiết kiệm và vay vốn. Đây thực sự là cầu nối, điểm tựa vững chắc để NHCSXH huyện có thể triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng cho người nghèo và đối tượng chính sách khác.

Tính đến 31.12.2016, tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 366,5 tỉ đồng/11.538 hộ vay, tăng 7,4% so với đầu năm;  tỉ lệ nợ quá hạn giảm còn 0,1%. NHCSXH huyện Phù Cát thực hiện 10 chương trình tín dụng, trong đó nhiều chương trình có tốc độ phát triển nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế, chính trị - xã hội thiết thực. Vốn tín dụng ưu đãi đã thực sự giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ngày càng có điều kiện vươn lên, có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từng chương trình tín dụng ưu đãi đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo toàn huyện.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017, NHCSXH Phù Cát sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện công tác quản lý và giải ngân các nguồn vốn, thực hiện công khai, minh bạch về lãi suất, định mức, đối tượng vay ngay từ cơ sở. Ngân hàng sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn để triển khai các hoạt động vay và thu hồi nợ đúng quy định; chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ các đối tượng vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao nhất.