Giới thiệu

Quản trị viên 05/06/2019 Không phân mục

-Cơ cấu tổ chức:

    + Lãnh đạo: 01 Chánh văn phòng và 02 Phó chánh văn phòng

    + Bộ phận Kế hoạch và phát triển hạ tầng

    + Bộ phận Phát triển sản xuất

    + Bộ phận Truyền thông - đào tạo

    + Bộ phận Hành chính - tổng hợp

- Chức năng nhiệm vụ:

Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới có chức năng giúp Ban chỉ đạo tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Định.

Nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới:

-Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh; chuẩn bị nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh.

-Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình; kế hoạchphối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phươngtham gia thực hiện Chương trình.

-Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách của tỉnh và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh huy động các nguồn lực, cơ chế lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia hiện đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành và thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh.

-Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh.

-Lập dự toán, kinh phí phục vụ hoạt động Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng điều phối trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt và thực hiện.

-Bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định của pháp luật.

-Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Văn phòng điều phối theo quy định của pháp luật.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.