Giấy mời: Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2018

Quản trị viên 23/07/2018 Giấy mời

Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2018

1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 4 năm 2018;(có  Chương trình Hội Nghị kèm theokhai mạc lúc 7h30’ ngày 06 tháng 4 năm 2018. (Ban tổ chức đón các đồng chí đại biểu Trung ương tại Khách sạn The Reed đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, TP Ninh Bình )

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình (đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, TP Ninh Bình)

3. Dự và chỉ đạo Hội nghị :

-  Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

4. Đồng chủ trì Hội nghị:

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình;

- Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

4. Thành phần:

a) Đại biểu Trung ương:

-  Đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương;

- Các đồng chí thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương là Lãnh đạo cấp Vụ các Bộ, ngành, gồm: Văn phòng Chính phủ; Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công an; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐTB&XH; 

- Đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ: Tổng cục Thuỷ lợi, Văn phòng Bộ, Vụ TCCB, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Cục Kinh tế Hợp tác &PTNT, Cục Chế  biến và Phát triển thị trường nông sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông thôn, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I và  II, Trung Tâm Nước và VSMTNT ...

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương: Lãnh đạo và cán bộ.

b) Đại biểu Địa phương: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khoảng 06 người (gồm 04 đại biểu cấp tỉnh, 01-02 đại biểu cấp huyện, xã).

Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp tỉnh

- Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới: Lãnh đạo và chuyên viên;

- Đại diện Văn phòng Điều phối cấp huyện (dự kiến mỗi tỉnh mời 01-02 huyện).

c) Tỉnh Ninh Bình: Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh (do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh Bình mời);

d) Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Ninh Bình

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trân trọng kính mời các đại biểu tới dự Hội nghị./.

Các tin liên quan