Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Quản trị viên 24/07/2018 Bộ tiêu chí NTM
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ban hành kèm theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 30/05/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định