Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Quản trị viên 24/07/2018 Bộ tiêu chí NTM
Quyết định số 558/QĐ-TTg về việc ban hành Tiêu chí nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Các tin liên quan