Hệ thống tổ chức

Quản trị viên 22/07/2021 Không phân mục

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH 


Ông Đào Văn Hùng
PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT
Chánh Văn phòng Điều phối NTM
Điện thoại: 0988.159.706

Ông Phan Thành Giản
Chi cục trưởng Chi cục PTNT
Phó Chánh Văn phòng Điều phối NT
Điện thoại: 0913.651.037
I. Bộ phận Hành chính – Tổng hợp
Bà Đỗ Thị Nhã Ca - Trưởng Bộ phận Hành chính – Tổng hợp
Điệnthoại: 0916.971.223
Bà Lê Thị Thanh Thủy – Nhân viên
Điệnthoại: 0972.158.677

II. Bộ phận Kế hoạch và Phát triển hạ tầng


Ông Đoàn Trung Tuấn – Chuyên viên
Điệnthoại: 0906.779.377
Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh – Chuyên viên
Điệnthoại: 0989.180.211
III. Bộ phận Phát triển sản xuất
Ông Nguyễn Xuân Minh – Trưởng Bộ phận Phát triển sản xuất
Điệnthoại: 0935.721.568
IV. Bộ phận Truyền thông và Đào tạo
Ông Trần Văn Hưởng – Trưởng Bộ phận Truyền thông và Đào tạo
Điệnthoại: 0919.585.807
Bà Huỳnh Hoàng Phương – Nhân viên
Điệnthoại: 0905.329.965

Các tin liên quan