Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020

Quản trị viên 06/06/2019 Bộ tiêu chí NTM
Quyết định số 2112/QĐ-UBND tỉnh v/v ban hành Bộ tiêu chí chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Các tin liên quan