Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020

Quản trị viên 15/11/2018 Bộ tiêu chí NTM
Quyết định số 691/QĐ-TTg v/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020

Các tin liên quan