Thông tin chi tiết văn bản 1606/QĐ-UBND

Quản trị viên Quyết định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông thôn mới
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 1606/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh bb
Tài liệu đính kèm