Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn

Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế là điều kiện thiết yếu để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xác định được điều đó, ngành Y tế Hoài Nhơn đã và đang ưu tiên kinh phí, tận dụng các nguồn lực hỗ ..