Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn

15 năm qua (2000 - 2015), cùng với cả nước, tại Bình Ðịnh, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDÐKXDÐSVH) đã được các cấp ủy Ðảng, chính quyền, ngành, đoàn thể tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện. Với sự hưởng ứng ..
Từ khi thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh từng bước khởi sắc. Có kết quả trên là nhờ việc chỉ đạo triển khai toàn diện, sâu sát, hiệu quả của Ban Chỉ đạo phong ..