Bộ tiêu chí NTM

Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 v/v ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh ..
Quyết định số 691/QĐ-TTg v/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 ..
Quyết định số 2112/QĐ-UBND tỉnh v/v ban hành Bộ tiêu chí chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định ..
Quyết định số 558/QĐ-TTg về việc ban hành Tiêu chí nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ..
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ban hành kèm theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 30/05/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ..