Giảm nghèo và an sinh xã hội

Bình Định là một trong những địa phương ở miền Trung - Tây Nguyên tích cực đầu tư giảm nghèo đem lại những kết quả khả quan. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo ở đây vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần tiếp tục tháo gỡ, giải quyết để ..
Thời gian qua, các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã từng bước đáp ứng nhu cầu vay của nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Phù Cát, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. ..