Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn

Huyện Tuy Phước đăng ký về đích nông thôn mới vào năm 2019, và đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, phấn đấu hoàn thành trên phạm vi toàn huyện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. ..