Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu NBH
1 5211/BNN-VPĐP Hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn NSTW (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 17/08/2021
2 54/QĐ-SNN Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 ngành Nông nghiệp và PTNT 01/02/2021
3 1836/BNN-VPĐP V/v tiếp tục hoạt động của hệ thống VP ĐPNTM các cấp năm 2021 31/03/2021
4 1453/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 22/04/2021
5 444/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch huyện và các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 03/02/2021
6 2059/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 24/05/2021
7 1100/BNN-VPĐP V/v tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021 24/02/2021
8 394/BNN-VPĐP V/v tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 19/01/2021
9 2233/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh 01/07/2019
10 490/QĐ-TTg V/v phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 07/05/2018
11 1604/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, trên địa bàn tỉnh 14/05/2019
12 1606/QĐ-UBND Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh bb 14/05/2019
13 691/QĐ-TTg Quyết định số 691/QĐ-TTg v/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 06/05/2018
14 70/2011/QĐ-TTg Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020 03/12/2012
15 248 Thỏa thuận mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2014-2016 về xây dựng nông thôn mới 16/06/2014
16 1926 Kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2014 của các xã đăng ký hoàn thành XDNTM giai đoạn 2011-2015 16/06/2014
17 798/UBND-TH Triển khai thực hiện thí điểm mô hình liên kết khai thác cá ngừ đại dương theo chuỗi để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản 03/07/2014
18 2261/QĐ-TTg Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020 15/12/2014
19 QĐ-UBND Góp ý Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 11/11/2017
20 55/2015/NĐ-CP Chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn 06/09/2015
21 243/CTPH-BNN-HLHPNVN ​Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thống nhất “Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020” 11/01/2018