Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu NBH
1 149/KH-UBND [149/KH-UBND - 31/08/2023] 05 Phụ lục Kế hoạch : thực hiện và nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 của các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Định 31/08/2022
2 55/2023/TT-BTC THÔNG Tư Quy đinh quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 15/08/2023
3 2138/SLĐTBXH-VLGDNN Hướng dẫn các nội dung thuộc lĩnh vực lao động, xã hội trong BTC NTM cấp thôn (làng) trên địa bàn các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định, gđ 2021 - 2025 05/07/2023
4 Không PP tập huấn NTM 26-27/6/2023 26/06/2023
5 116/KH-UBND Kế hoạch: phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm 16/06/2023
6 2115/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 13/06/2023
7 2114/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Nhơn An, thị xã An Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 13/06/2023
8 2113/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 13/06/2023
9 2112/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 13/06/2023
10 2110/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Bình Tường, huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 13/06/2023
11 2030/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. 07/06/2023
12 2010/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. 07/06/2023
13 2009/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. 07/06/2023
14 2008/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã An Tân, huyện An Lão đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. 07/06/2023
15 2007/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. 07/06/2023
16 1151/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 12/04/2023
17 1150/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Phước Quang, huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 12/04/2023
18 1149/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 12/04/2023
19 1146/QĐ-UBND QĐ-Công nhận xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt I) năm 2022 12/04/2023
20 1152/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Cát Hanh, huyện Phù Cát đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 12/04/2023
21 2220/SNN-NTM V/v hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và PTNT 26/08/2022
22 48/QĐ-UBND QĐ-Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025 (gồm PL) 08/08/2022
23 Tài liệu tập huấn NTM 2023 Tài liệu tập huấn NTM 2023 02/06/2023
24 1413:/SNN-NTM Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 12/05/2023
25 5211/BNN-VPĐP Hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn NSTW (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 17/08/2021
26 54/QĐ-SNN Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 ngành Nông nghiệp và PTNT 01/02/2021
27 1836/BNN-VPĐP V/v tiếp tục hoạt động của hệ thống VP ĐPNTM các cấp năm 2021 31/03/2021
28 1453/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 22/04/2021
29 444/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch huyện và các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 03/02/2021
30 2059/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 24/05/2021
31 1100/BNN-VPĐP V/v tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021 24/02/2021
32 394/BNN-VPĐP V/v tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 19/01/2021
33 2233/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh 01/07/2019
34 490/QĐ-TTg V/v phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 07/05/2018
35 1604/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, trên địa bàn tỉnh 14/05/2019
36 1606/QĐ-UBND Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh bb 14/05/2019
37 691/QĐ-TTg Quyết định số 691/QĐ-TTg v/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 06/05/2018
38 70/2011/QĐ-TTg Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020 03/12/2012
39 248 Thỏa thuận mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2014-2016 về xây dựng nông thôn mới 16/06/2014
40 1926 Kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2014 của các xã đăng ký hoàn thành XDNTM giai đoạn 2011-2015 16/06/2014
41 798/UBND-TH Triển khai thực hiện thí điểm mô hình liên kết khai thác cá ngừ đại dương theo chuỗi để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản 03/07/2014
42 2261/QĐ-TTg Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020 15/12/2014
43 QĐ-UBND Góp ý Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 11/11/2017
44 55/2015/NĐ-CP Chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn 06/09/2015
45 243/CTPH-BNN-HLHPNVN ​Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thống nhất “Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020” 11/01/2018