Hệ thống văn bản - Văn bản khác
STT Số ký hiệu Trích yếu NBH
1 2138/SLĐTBXH-VLGDNN Hướng dẫn các nội dung thuộc lĩnh vực lao động, xã hội trong BTC NTM cấp thôn (làng) trên địa bàn các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định, gđ 2021 - 2025 05/07/2023
2 Không PP tập huấn NTM 26-27/6/2023 26/06/2023
3 116/KH-UBND Kế hoạch: phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm 16/06/2023
4 2220/SNN-NTM V/v hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và PTNT 26/08/2022
5 Tài liệu tập huấn NTM 2023 Tài liệu tập huấn NTM 2023 02/06/2023