Hệ thống văn bản - VB chỉ đạo, điều hành
STT Số ký hiệu Trích yếu NBH
1 1604/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, trên địa bàn tỉnh 14/05/2019
2 70/2011/QĐ-TTg Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020 03/12/2012
3 248 Thỏa thuận mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2014-2016 về xây dựng nông thôn mới 16/06/2014
4 QĐ-UBND Góp ý Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 11/11/2017