Hệ thống văn bản - Quyết định
STT Số ký hiệu Trích yếu NBH
1 2115/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 13/06/2023
2 2114/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Nhơn An, thị xã An Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 13/06/2023
3 2113/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 13/06/2023
4 2112/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 13/06/2023
5 2110/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Bình Tường, huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 13/06/2023
6 2030/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. 07/06/2023
7 2010/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. 07/06/2023
8 2009/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. 07/06/2023
9 2008/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã An Tân, huyện An Lão đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. 07/06/2023
10 2007/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. 07/06/2023
11 1151/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 12/04/2023
12 1150/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Phước Quang, huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 12/04/2023
13 1149/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 12/04/2023
14 1146/QĐ-UBND QĐ-Công nhận xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt I) năm 2022 12/04/2023
15 1152/QĐ-UBND QĐ-Về việc công nhận xã Cát Hanh, huyện Phù Cát đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 12/04/2023
16 48/QĐ-UBND QĐ-Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025 (gồm PL) 08/08/2022
17 54/QĐ-SNN Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 ngành Nông nghiệp và PTNT 01/02/2021
18 1453/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 22/04/2021
19 444/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch huyện và các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 03/02/2021
20 2059/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 24/05/2021
21 2233/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh 01/07/2019
22 490/QĐ-TTg V/v phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 07/05/2018
23 1606/QĐ-UBND Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh bb 14/05/2019
24 691/QĐ-TTg Quyết định số 691/QĐ-TTg v/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 06/05/2018
25 1926 Kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2014 của các xã đăng ký hoàn thành XDNTM giai đoạn 2011-2015 16/06/2014
26 798/UBND-TH Triển khai thực hiện thí điểm mô hình liên kết khai thác cá ngừ đại dương theo chuỗi để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản 03/07/2014
27 2261/QĐ-TTg Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020 15/12/2014