Hệ thống văn bản - Quyết định
STT Số ký hiệu Trích yếu NBH
1 54/QĐ-SNN Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 ngành Nông nghiệp và PTNT 01/02/2021
2 1453/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 22/04/2021
3 444/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch huyện và các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 03/02/2021
4 2059/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 24/05/2021
5 2233/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh 01/07/2019
6 490/QĐ-TTg V/v phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 07/05/2018
7 1606/QĐ-UBND Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh bb 14/05/2019
8 691/QĐ-TTg Quyết định số 691/QĐ-TTg v/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 06/05/2018
9 1926 Kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2014 của các xã đăng ký hoàn thành XDNTM giai đoạn 2011-2015 16/06/2014
10 798/UBND-TH Triển khai thực hiện thí điểm mô hình liên kết khai thác cá ngừ đại dương theo chuỗi để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản 03/07/2014
11 2261/QĐ-TTg Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020 15/12/2014