: (*)
    : (*)
    : (*)
    : (*)
STT Nội dung câu hỏi - Trả lời Người gửi Ngày gửi Ngày duyệt
1 Câu hỏi

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là gì?

Trả lời

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Với mục tiêu toàn diện: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước hiện đại; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh - trật tự; tăng cường hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

HA MANG DUC 25/09/2018 25/09/2018
2 Câu hỏi

Nông thôn mới là gì?

Chưa trả lời

Nguyễn Văn Toàn 12/09/2018 12/09/2018