QUY ĐỊNH THỜI GIAN CẬP NHẬT SỐ LIỆU BỘ TIÊU CHÍ
Thời gian các xã, huyện được phép cập nhật số liệu bộ tiêu chí được quy định

Ngoài khoảng thời gian này, các xã, huyện không được phép thao tác thay đổi bất cứ số liệu nào của bộ tiêu chí trên hệ thống phần mềm này.
DANH SÁCH CÁC MẪU BÁO CÁO
STT Nội dung Tập tin đính kèm
1 BM01 Báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mau01.docx
2 BM03 Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cấp tỉnh, huyện mau03.docx
3 BM04 Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cấp xã mau04.docx

Đăng nhập